Lunds_universitet_C2r_RGB

 Socialhögskolan


Kursrapport SOPA32
Juridik i socialt arbete 2, 15 hp

1.
Kursföreståndare:
2.
Termin
Den här frågan är obligatorisk
3.
Antal studenter som…
 
deltagit i kursvärderingen:
var registrerade på kursen:
deltog i examinationen
godkändes på kursen:
4.
Kursvärderingens genomförande (beskrivning av när och hur den gjordes)
5.
Sammanfattning av studenternas synpunkter
6.
Annan infomation
7.
Kursföreståndarens/kursansvarigas reflektioner
8.
Eventuella förändringar till nästa kursomgång (motivera)
9.
Reflektion om kursens placering i förhållande till andra kurser/socionomprogrammet som helhet
10.
Hur har kursrapporten delgetts studenterna?